bodzo

169 tekstów – auto­rem jest bodzo.

dzis

dziś pat­rząc w przyszłość swoja
widzę tam pos­tać zamgloną
lecz na pew­no Twoją
pos­tać tak bar­wną i tak ro­ześmianą
bliską me­mu ser­cu i tak bar­dzo zwa­riowaną
bo jed­nak lo­su nie zna­ne są ko­leje
jes­teś tak piękna ja na Twoim pun­kcie
na­pew­no osza­leje
bo ja ido­ta tak bar­dzo zwariowany
to jes­tem moc­no w To­bie zakochany 

wiersz • 19 października 2017, 22:47

Bieg życia

Sa­mot­ny i smut­ny w dal tak wpat­rzo­ny
w roz­terce życia moc­no zkręco­ny
choć czas prze­mija i la­ta szyb­ko lecą
a życie jest jed­na ko­mediowa checą
toczy się sa­mo swoimi to­rami
nie licząc się [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 7 marca 2017, 10:59

W dzi­siej­szych cza­sach  życie nas nie roz­pie­szcza częściej  da­je w kość 

myśl
zebrała 2 fiszki • 8 września 2015, 09:23

Dla niektórych życie to tyl­ko za­bawa , dla mnie od­wie­czna wal­ka z rzeczywistością 

myśl
zebrała 6 fiszek • 14 września 2014, 11:06

Niech tak zostanie

Lat kil­ka­naście te­mu Ciebie poz­nałem
Wte­dy tak bar­dzo moc­no Cię po­kochałem
Wy­dawałaś się wte­dy dla mnie najład­niej­sza
W ser­cu moim na­dal jes­teś naj­ważniej­sza
Bo miłość która nas wtedy [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 29 lipca 2014, 21:31

Po­wiet­rzem mogę naz­wać Ciebie , bo właśnie Ty dos­tar­czasz tle­nu ser­cu me­mu.
Bez Ciebie nie da się żyć 

myśl
zebrała 23 fiszki • 17 sierpnia 2013, 19:37

W życiu liczy się to by nas ktoś blis­ki w ser­cu no­sił , wte­dy rozłąka tak moc­no nie bo­li i sa­mot­ność tak niedokucza 

myśl
zebrała 10 fiszek • 21 lipca 2013, 20:34

Kiedy zachodzi słońce , myśli mo­je wędrują do Ciebie , pro­wadzo­ne tęsknotą
ser­ca mego 

myśl
zebrała 11 fiszek • 19 lipca 2013, 21:31

MIłość na całe życie

Twą miłością otu­lony
W Twe oczy tak wpatrzony
Cze­kam tu w sa­mot­ności
Na tę chwi­le i ra­dości
Kiedy zno­wu Cię zo­baczę
Po pros­tu się rozpłaczę
Przy­tule Cię do siebie
Bo ja kocham moc­no Ciebie
Ser­ce mo­je Ci od­dałem
Gdy Cię pier­wszy raz ujrzałem
I przy­siągłem ra­zem by­cie
Miłość Ci na Całe życie
Że tu będę zaw­sze by 
Spełniać Two­je wszys­tkie sny 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 13 lipca 2013, 19:11

Kocham skrycie

Kiedy wiel­ka miłość cię dopada
i już człwiek na ko­lana pada
w oku kręci mu się łza
to jest miłość właśnie ta,
bo gdy kochasz tak szczerze
nikt ci te­go nie zabierze
miłość tak się pojawiła
ser­ce mo­je tak strawiła
zajęła ser­ce całe
choć ono nie jest małe
jak nie kochać ciebie miła
coś mi się po no­cach śniła
ja od­dałem ci swe życie
choć cię kocham , kocham skrycie. 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 2 czerwca 2013, 01:47

bodzo

Oddany swojej miłość, ,,Tęsknota jest miarą mojej miłości , kocham więc tęsknię , tęsknię więc piszę,,

Zeszyty
  • moje mysli  – ra­niac kocha­na oso­be to tak jak bys ra­nil sa­mego siebie ,wszak two­je ser­ce kocha i tez od­czu­wa ten sam bol

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

bodzo

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

19 października 2017, 22:47bodzo do­dał no­wy tek­st dzis

8 września 2015, 09:23bodzo do­dał no­wy tek­st W dzi­siej­szych cza­sach  życie [...]

20 listopada 2014, 04:23Eufemia sko­men­to­wał tek­st Dla niektórych życie to [...]

10 października 2014, 18:35fyrfle sko­men­to­wał tek­st Dla niektórych życie to [...]

29 września 2014, 12:37fyrfle sko­men­to­wał tek­st Dla niektórych życie to [...]

14 września 2014, 11:06bodzo do­dał no­wy tek­st Dla niektórych życie to [...]

29 lipca 2014, 21:30bodzo do­dał no­wy tek­st Niech tak zos­ta­nie